Tvistelösning

Under en entreprenad uppstår nästan alltid tvister, d.v.s. att parterna är oense om något. Det kan röra sig om tvistiga ÄTA-krav, hinderfrågor, regleringsfrågor eller annat. Inom besiktningsområdet har vi bland annat svarat för en vägledande dom från Luleå.

Ett av våra kärnområden är kommersiell tvistelösning med särskild inriktning mot teknikintensiva tvister, d.v.s. tvister där tekniken är nära sammanflätad med juridiken, entreprenadrätten. Det kan handla om exempelvis tvister rörande nybyggnation av kommersiella byggnader, rot-projekt, infrastruktur eller rena installationsentreprenader.

I teknikintensiva tvister är vi medvetna om att det ställs särskilt stora krav på att advokat och tekniker/sakkunniga arbetar nära varandra och att tekniska aspekter “översätts” till juridik på ett korrekt sätt. Här kommer våra specialistkunskaper inom entreprenadrätt och konsulträtt in.

Magnus Wollsén

Vi företräder regelbundet klienter i allmän domstol och i skiljenämnder. Vi är verksamma i hela landet. Ofta kopplas vi in före processerna för att – mot bakgrund av tillämplig entreprenadrätt, konsulträtt etc – analysera det rättsliga läget och därmed förutsättningarna för process, men också här gäller att vi tillsammans med vår klient tar upp kommersiella aspekter. Inför, eller till undvikande av, en process får vi löpande begäran om att  biträda i utomrättsliga förhandlingar. Mot bakgrund av de många tolkningsfrågor som uppstår inom entreprenadrätt och konsulträtt slutar många tvister med förlikning. Det är något som vi ofta rekommenderar, eftersom en process kan leda till stora kostnader och ta fokus från verksamheten.

Om tvist har uppstått eller är nära förestående kan vi ge snabb och effektiv hjälp. Vi vet hur man på bästa sätt – mot bakgrund av tillämplig entreprenadrätt och konsulträtt – positionerar sig i en entreprenadtvist, liksom i en tvist om konsultansvar. Vi kan bl.a. hjälpa er med råd om hur bevisning kan säkras i tid och på bästa sätt, göra en preliminär bedömning av vilka risker ni har med en fortsatt process och hur ni bör agera i förhandlingarna med er motpart. Om ni vill kan vi även sköta förhandlingarna åt er.

I tvister rörande entreprenadrätt och konsulträtt har vi löpande uppdrag som ledamot i skiljenämnder och överbesiktningsnämnder.

Magnus Wollsén Advokat AB
Kungsgatan 8, 2 tr | 111 43 Stockholm |
info@wollsenadvokat.se