Entreprenadrätt och konsulträtt

Vi har specialistkunskap inom entreprenadrätt och konsulträtt och medverkar löpande i ett tidigt skede av byggprocessen med rådgivning till såväl beställare, entreprenörer som konsulter. Det är då man har bäst förutsättningar för att förebygga och begränsa riskerna under ett projekt, och klargöra de risker som kan föreligga. Liksom gäller för ett tidigt anlitande av tekniska konsulter är även anlitandet av juridisk konsultation i ett tidigt skede kostnadseffektivt för ett projekt.

Vi kan se över vilka verktyg som en beställare kan ha anledning att ha med i ett förfrågningsunderlag, för att få till önskade styrmedel och begränsa riskerna för oförutsebara merkostnader i projektet. Detta med beaktande av att inte all riskeliminering är försvarbar, om kostnadspåverkan blir för stor. Vi hjälper löpande beställare med utformning av förfrågningsunderlag inför upphandling, bistår under upphandling med rådgivning och utformar slutliga kontrakt som ska spegla parternas gemensamma avsikt.
Under projektets gång bistår vi löpande med rådgivning inom entreprenadrätt och konsulträtt för hantering av de meningsskiljaktigheter som kan föreligga och råd om hur dessa kan förebyggas/lösas.

På motsvarande sätt rådger vi löpande entreprenörer inför anbudsgivning, genom att analysera och redovisa risker med skrivningar i förfrågningsunderlag. Allt med syftet att klargöra vad som krävs och säkerställa att entreprenören har möjlighet att hantera kraven och de risker som kan vara förenliga med att kraven inte uppfylls.


En affär innehåller alltid risker, men det viktiga är att det finns en medvetenhet om vad riskerna består i och en förutsebarhet.
Under entreprenaden utgör vi även för entreprenörer ett stöd i projektet med att bland annat ge råd om hur kommunikationen ska ske, för att tillse att avtalet tillämpas på ett korrekt sätt och att entreprenören löpande underrättar beställaren om den inverkan som olika förändringar kan medföra. Detta särskilt mot bakgrund av den formalia som följer av entreprenadrätt och konsulträtt.

Även på konsultsidan bistår vi under upphandlingsskedet, för att klargöra omfattning, risker och behov av hantering, och samverkar även under hela projekts gång som bollplank åt konsulten. Med konsulträtt följer inte bara skyldigheter utan också rättigheter, som vi hjälper konsulten att tillvarata.
Vår klienter är verksamma inom hela Sverige, exempelvis Stockholm, Luleå, Linköping, Jönköping.

Magnus Wollsén Advokat AB
Kungsgatan 8, 2 tr | 111 43 Stockholm |
info@wollsenadvokat.se