Allmänna villkor

1 Tillämpning och tolkning

1.1 Er avtalspart är Magnus Wollsén Advokat AB, 559229-1891, (nedan ”Byrån” eller ”vi”) och inte någon annan till Byrån knuten juridisk eller fysisk person. Ingen annan än Byrån har något ansvar för de tjänster eller råd som tillhandahålls (inklusive ägare, styrelseledamöter, verkställande direktör, anställda, konsulter eller andra närstående).

Utan att begränsa allmängiltigheten av vad som sagts i det föregående, ska dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen i enskilt ärende, i den utsträckning de innehåller ansvarsbegränsningar, gälla till förmån för varje till Byrån närstående juridisk eller fysisk person (inklusive ägare, styrelseledamöter, verkställande direktör, anställda eller andra närstående). Beloppsmässiga begränsningar ska då avse även närstående juridiska och fysiska personerna på aggregerad nivå.

1.2 Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för våra tjänster.

1.3 När det i dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) i uppdragsbekräftelsen talas om ”tjänster” avses rådgivning såväl som andra tjänster. När det talas om ”uppdrag” ska samtliga delar och aspekter av ett visst ärende gemensamt anses utgöra ett och samma uppdrag och detta även om det i) inbegriper (eller om vi företräder) flera juridiska eller fysiska personer, ii) innefattar flera instruktioner från Er, eller iii) hanteras av flera olika personer eller underkonsulter till Byrån.

2 Identifiering och personuppgifter

2.1 Enligt lag är vi i vissa fall skyldiga att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall även om medel och andra tillgångars ursprung. Vi kan därför komma att be om identitetshandlingar avseende er och de personer som företräder er. Om ni är en juridisk person kan vi komma att be om identitetshandlingar för de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över er (så kallade verkliga huvudmän) liksom om dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor.

2.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger är vi dessutom skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3 Byrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag och uppdragsförfrågningar. Dessa personuppgifter kan komma att kompletteras genom att vi inhämtar uppgifter från privata eller offentliga register. Personuppgifterna behandlar vi i samband med utvärderingen av om vi kan acceptera uppdraget samt för administrationen och utförandet av det. Uppgifterna behandlas också för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag.

2.4 Genom att anlita oss samtycker ni till att vi behandlar era personuppgifter (inklusive de uppgifter som vi inhämtat från privata och offentliga register) för de ändamål som anges i denna punkt 2.

Vi behöver som regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling. Önskar ni information om vilka personuppgifter som vi behandlar eller har ni andra frågor om vår personuppgiftsbehandling ber vi er att kontakta ärendeansvarig.

3 Tjänster

3.1 För varje uppdrag har en advokat huvudansvaret för de tjänster som vi tillhandahåller er. Uppdragsansvarig advokat har handlingsfrihet att utse de jurister och annan personal som han eller hon bedömer bör hantera uppdraget för att säkerställa att det utförs på ett ändamålsenligt sätt.

3.2 Våra tjänster och arbetsprodukter utformas enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för oss i det enskilda uppdraget. Vi har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

3.3 Vi tillhandahåller inte rådgivning om eller utifrån rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige. Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi komma att uttrycka uppfattningar om rättsläget i andra länder. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och vad vi uttrycker i dessa fall utgör inte rådgivning som ni har rätt att förlita er på. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från lokala jurister inom den aktuella jurisdiktionen.

3.4 De råd vi lämnar till er i ett uppdrag är baserade på rättsläget vid den aktuella tidpunkten. Det innebär bland annat att det inte finns någon skyldighet att uppdatera råden med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget utan att ni har givit oss instruktion om sådan uppdatering.

4 Kommunikation

4.1 Vi kommunicerar med våra klienter och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via Internet och e-post. Klienten samtycker till att vi kommunicerar med klienten via Internet och e-postkommunikation. Även om Internet och e-post är effektiva sätt att kommunicera på, innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för dessa risker. Om ni skulle föredra att vi inte kommunicerar via Internet eller e-post i samband med ett uppdrag, ber vi er att meddela ärendeansvarig detta.

4.2 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

5 Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar i ett uppdrag tillhör oss men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

6 Sekretess och utlämnande av information

6.1 Vi skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information som ni lämnar till oss. I vissa fall åligger det oss emellertid enligt lag att lämna ut sådan information. Härutöver tillåter god advokatsed att vi lämnar ut sådan information i vissa situationer.

6.2 I de fall vi utför ett uppdrag för fler än en klient har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till oss till de andra klienterna. I vissa fall har vi dessutom en advokatetisk skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information.

6.3 Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har vi rätt att lämna ut sådant material och sådan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till, eller utföra andra tjänster åt, er. Detsamma gäller sådant material och annan information som vi erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som vi utfört enligt punkt 2.

6.4 Vi kan enligt lag vara skyldiga att lämna uppgifter till skattemyndigheterna om ert momsnummer och de belopp som vi har fakturerat er. Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi lämnar dessa uppgifter till skattemyndigheterna.

7 Arvoden och kostnader

7.1 Våra tjänster debiteras i enlighet med god advokatsed. Våra arvoden fastställs vanligtvis utifrån ett antal faktorer, såsom bland annat (i) nedlagd tid; (ii) uppdragets art, komplexitet, svårighetsgrad och betydelse; (iii) tidspress samt om och i vad mån uppdraget krävt arbete utanför ordinarie arbetstid; (iv) de värden som uppdraget rör; (v) den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt; (vi) eventuella risker för Byrån; samt (vii) uppnått resultat av våra tjänster.

7.2 Om det är möjligt kan vi inför ett uppdrag och på er begäran göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till och även löpande hålla er underrättade om det upparbetade arvodet så länge uppdraget fortgår. En uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och utgör inte någon offert om fast pris eller cirkapris.

7.3 Utöver arvoden debiterar vi ersättning för kostnader. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal, telefonkonferenser och omfattande kopiering.

7.4 Utöver arvodet och kostnadsersättningen tillkommer mervärdesskatt de fall vi är skyldiga att debitera sådan.

8 Fakturering och betalning

8.1 Vi fakturerar vanligtvis upparbetat arvode och utlägg/kostnader månadsvis. I vissa fall kan avtalas om à conto-fakturering. En à conto-faktura anger nödvändigtvis inte en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas för de tjänster vi utfört. I de fall vi fakturerat er à conto kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats à conto.

8.2 I vissa fall kommer vi att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

8.3 Varje faktura anger förfallodag (normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 15 dagar från fakturadatum). Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

8.4 I svenska domstolsprocesser och skiljeförfaranden åläggs normalt den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive bland annat advokatarvoden). I vissa fall får den vinnande parten dock endast ersättning för delar av sina rättegångskostnader eller inte någon ersättning alls. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part eller om ni inte tillerkänns full ersättning för rättegångskostnaderna måste ni emellertid erlägga full betalning till oss för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med att vi företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

8.5 Om ni har en rättsskyddsförsäkring åtar vi oss att vid tvist ansöka om rättsskydd och sedan hantera försäkringen gentemot försäkringsbolaget. Ersättning för arvode och kostnader som betalas ut under rättsskyddsförsäkringen är ett mellanhavande mellan försäkringsbolaget och er, vilket bland annat innebär att våra fakturor ställs ut till, och ska betalas av, er. Normalt erhålls ersättning från rättsskyddsförsäkringen först efter att uppdraget avslutats och slutredovisning ingivits till försäkringsbolaget, men det finns i vissa fall möjlighet att ansöka om förskott. Det ska även noteras att försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren kan komma att ersätta endast en begränsad del av uppdraget eller våra tjänster, vilket inte heller påverkar er skyldighet att betala för våra tjänster. Sådana anledningar kan bland annat vara i) att villkoren innehåller regler om att inte alla åtgärder ersätts; ii) att en självrisk ska betalas; iii) att försäkringsbolaget kan göra en annan bedömning av hur mycket arbete som borde lagts ner i uppdraget; samt iv) att mervärdesskatt inte ersätts om den är avdragsgill hos er.

8.6 Om ni ber oss att adressera en faktura till någon annan kan vi endast acceptera det om det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges i punkt 2 har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att ni, om vi begär det, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan oss och fakturamottagaren uppkommer inte.

9 Ansvar och ansvarsbegränsningar

9.1 Er förbindelse är med Byrån och inte med någon annan till denna närstående juridisk eller fysisk person (även om er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att tjänsterna utförs av vissa specifika personer).

9.2 Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse från vår sida är begränsat i förhållande till varje uppdrag till 10 000 000 svenska kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger 1 000 000 svenska kronor, 3 000 000 svenska kronor. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd. Vi kan heller inte acceptera en skyldighet att utge viten.

9.3 Vårt ansvar för skada ska reduceras med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen därmed inte inskränks.

9.4 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss (oavsett om vi anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt). Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till er.

9.5 Har vi tillsammans med en annan rådgivare eller fackman ansvar för en och samma skada och har ni, eller anses ni ha, accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till den andra rådgivaren eller fackmannen, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som vi regressvis hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats (och oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha haft förmåga att betala beloppet till oss eller inte).

9.6 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat ärende eller för något annat ändamål än för vilket de var avsedda. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 9.9 ansvarar vi inte för skada som drabbar tredje man genom att ni använt er av våra arbetsresultat eller råd.

9.7 Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit god advokatsed eller de skyldigheter som vi uppfattat åligger oss enligt lag.

9.8 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

9.9 Om vi på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt påverkas till vår nackdel. Vi kan hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som vi skulle ha kunnat hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtanden eller liknande till en utomstående person.

9.10 Om Byrån avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med er på grund av omständighet som beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall Byrån inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

10 Klagomål och krav

10.1 Om ni av något skäl är missnöjda med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi er att meddela uppdragsansvarig detta så snart som möjligt.

10.2 Krav ska framställas skriftligen och åtföljas av en redogörelse över det påstådda felet eller försummelsen och skadan ni åsamkats med anledning därav. För att kunna göras gällande måste kravet framställas inom skälig tid, men inte senare än sex månader efter den tidpunkt då ni fick kännedom, eller efter rimliga efterforskningar kunde ha fått kännedom, om skadan och om att skadan kan ha föranletts av vårt påstådda fel eller försummelse.

10.3 Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att vi - med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor, en uppdragsbekräftelse eller due diligence-rapport eller annat dokument - håller er skadeslösa. Om ni bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan vårt samtycke, ansvarar vi inte för kravet till någon del.

10.4 Om vi utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

11 Ansvarsförsäkring

Vi har för vår verksamhet anpassade ansvarsförsäkringar med välkända försäkringsbolag. Vi redovisar inte försäkringsskyddets storlek men kan på begäran tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare som bekräftar att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

12 Uppdragets upphörande

12.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft fram till tidpunkten då vi tagit del av er skriftliga begäran.

12.2 Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning av våra arvoden och kostnader, bristande instruktioner eller om förtroende oss emellan inte längre föreligger. Om vi vill frånträda uppdraget är vi skyldiga att ange skälen till detta och på din begäran lämna skriftligt besked. Om vi frånträder uppdraget måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi har haft före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget alltid när det fullgjorts.

13 Arkivering

13.1 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed.

13.2 På grund av vår omfattande skyldighet att arkivera kan vi inte tillmötesgå en begäran att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut.

13.3 Om vi inte avtalar om annat kommer vi att tillställa er alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Vi kommer emellertid att behålla en kopia av originalhandlingarna för vårt eget arkiv.

14 Ändringar, företräde, m m

14.1 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss. Den gällande versionen finns alltid publicerad på vår webbplats. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på vår webbplats.

14.2 Om vi har angett särskilda villkor i förhållande till ett uppdrag eller del av ett uppdrag (i t ex en uppdragsbekräftelse, due diligence-rapport eller annat dokument) ska de villkoren äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

14.3 Dessa allmänna villkor har upprättats endast på svenska.

15 Tillämplig lag och tvistelösning

15.1 Dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget samt övriga villkor för vårt uppdrag och våra tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

15.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor eller vårt uppdrag eller våra tjänster ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det språk som ska användas är svenska. Vid tvist mellan Byrån och konsument gäller inte denna skiljeklausul utan tvist ska istället avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. I vissa fall kan sådan tvist, om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd, också hänskjutas till Konsumenttvistnämnden (box 27321, 102 54 Stockholm), se vidare www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

15.3 Skiljeförfarandet omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt gentemot den andra parten med anledning av tvisten eller gentemot en försäkringsgivare eller om parten enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna informationen.

15.4 Oavsett vad som sägs i denna punkt 15 har vi alltid rätt att väcka talan mot er angående obetalda förfallna fordringar vid behörig allmän domstol.

Magnus Wollsén Advokat AB
Kungsgatan 8, 2 tr | 111 43 Stockholm |
info@wollsenadvokat.se